Svaz vojáků v záloze České republiky, z.s.

Spisová značka: L 4349 vedená u Městského soudu v Praze,
IČ 47610603,
č. účtu: 19531071/0100

10.1. Bezpečnostní opatření při střelbách a na střelnici je souhrn vzájemně se podmiňujících a spolupůsobících nařízení, příkazů, zákazů, doporučení, pravidel a povelů, jejichž cílem je bezpečné zajištění sportovní střelecké činnosti, ochrana osob a majetku. Všichni účastníci střeleckých soutěží a akcí jsou povinni přísně a důsledně tato opatření dodržovat. Opakované porušení a jakékoliv hrubé porušení bezpečnostních opatření je důvodem okamžité diskvalifikace účastníka soutěže.

10.2. Za hrubé porušení bezpečnostních opatření se považuje, jestliže závodník kdykoliv v průběhu soutěže jedná a činí se zbraní, ať už je nabitá nebo nikoliv, tak, že bezprostředně vytváří možnost ohrožení osob na střelnici i mimo ni. Příklady nebezpečného zacházení se zbraní:

 1. závodník kdykoliv v průběhu střelby namíří ústí hlavně mimo palebný sektor stanovený místními bezpečnostními podmínkami;
 2. závodník kdykoliv v průběhu střelby nebo při nabíjení nebo vybíjení, upustí svoji zbraň nebo dopustí, aby spadla;
 3. závodník náhodně vystřelí před startem, nebo během nabíjení, přebíjení, vybíjení nebo během odstraňování závady zbraně blíže než 3 m od palebné čáry směrem k terčům.

10.3. Předpoklady pro bezpečnost soutěže zajišťuje organizátor soutěže:

 1. výběrem a přípravou střelnice s místními bezpečnostními pravidly;
 2. přípravou funkcionářů a rozhodčích soutěže;
 3. organizační a technickou přípravou soutěže;
 4. přímým řízením soutěže a závodníků;
 5. přísným dohledem nad dodržováním všech bezpečnostních pravidel při střelbě a na střelnici;
 6. technickou prohlídkou zbraní a střeliva;
 7. zdravotnickým zabezpečením soutěže;
 8. kontrolou vybavení účastníků soutěže;
 9. vystupováním všech účastníků soutěže.

10.4. Pro svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků soutěže je závodník povinen dodržovat tato opatření:

 1. vyvarovat se nepřiměřené nervozity, která narušuje rozvahu, i naopak rutinérské povrchnosti, která vede k podceňování nebezpečí, k útlumu ostražitosti a k uvolňování kázně;
 2. závodník musí při vstupu do soutěže být psychicky a fyzicky schopen střelby. Musí znát přesně pravidla a propozice soutěže;
 3. závodník je povinen použít v soutěži pouze zbraň a střelivo v dobrém technickém stavu a je povinen tuto zbraň bezpečně ovládat. Musí znát bezpečnostní opatření a předpisy pro použití této zbraně a musí vědět, jak si počínat při poruchách. Na střelnici smí provádět opravu zbraně a manipulovat se zbraní pouze v „Bezpečnostní zóně“ a to bez jakéhokoliv střeliva. Zbraň musí přechovávat v bezpečném stavu v transportním obalu, se zásobníky zvlášť. Zbraň se smí na střelnici pouze držet, nikoliv nosit! Vkládat náboje do zásobníku smí kdykoliv v průběhu soutěže. Musí provádět pravidelnou údržbu své zbraně;
 4. povinností závodníků i ostatních účastníků soutěže je používat při střelbě chrániče sluchu a ochranné brýle. Závodník nesmí před soutěží a během soutěže požívat alkoholické nápoje, silné léky nebo jiné omamné prostředky;
 5. v průběhu soutěže je zakázáno provádět jakoukoliv střelbu nebo nácvik střelby nasucho, které nejsou stanoveny pravidly a propozicemi a ke kterým nebyl vydán povel. Je zakázáno střílet kromě stanovených cílů nebo terčů do jiných zařízení nebo materiálů;
 6. udržovat po celou dobu soutěže vysokou soustředěnost, nejvyšší opatrnost a vysokou kázeň při zacházení se zbraněmi a při pohybu na střelnici. Nikdy neodkládat nabitou zbraň nebo se pohybovat s nabitou zbraní po střelnici. Nenechávat zbraň bez dozoru, zacházet s ní vždy jako by byla nabitá. Používat pojistku! Nikdy nemířit na jiné osoby. Pokud není schopen se na manipulaci se zbraní plně soustředit, pak se zbraní nic nedělat. Vždy při odkládání zbraně se ujistit, že je zbraň v bezpečném stavu. Na střelnici je to tehdy, když je ze zbraně vyjmutý zásobník a je vidět do nábojové komory, že je prázdná. Doporučuje se u dlouhých zbraní používat „Bezpečnostní vlaječku“;
 7. povinností závodníka je přísně dbát pokynů a povelů řídícího střelby. Je však i povinností upozornit jej nebo jiné funkcionáře soutěže na jakékoliv okolnosti soutěže, které by mohly být nebezpečné nebo způsobit škodu. Na střelecké stanoviště nevstupovat ani jej neopouštět, pokud k tomu nebyl vyzván řídícím střelby. Žádným způsobem nesmí omezovat práva ostatních závodníků, která jsou jim dána pravidly a propozicemi;
 8. po celou dobu střelby, při každé manipulaci, nabíjení a vybíjení zbraně, je závodník povinen mířit a směřovat zbraň ústím hlavně pouze ve stanoveném směru cíle střelby a mít jistotu o cíli, na který míří. Kdykoliv by měl pochybnost o bezpečnosti prostoru cíle, okamžitě přerušit střelbu. Prst na spoušť dávat až těsně před výstřelem, kdy má zbraň plně pod kontrolou, namířenou na cíl, odjištěnou a je si jist, že výstřel bude směřovat do bezpečného prostoru. Zbraň se smí nabíjet a vybíjet pouze na palebné čáře, a to jen na povel;
 9. v žádné střelecké poloze závodník nesmí mít jakoukoliv část těla před ústím hlavně zbraně. Není-li po příslušném povelu všestranně připraven k vlastní střelbě, nesmí mít prst na spoušti;
 10. ozve-li se povel „Stop! Palbu zastavit!“, nebo zvukový signál, je závodník povinen okamžitě zastavit střelbu a uvést zbraň do bezpečného stavu. Po skončení střelby je povinen podrobit se kontrole zbraně řídícím střelby nebo jeho asistentem.

Přihlášení

Počítadlo návštěv

Počítadlo návštěv TOPlist